GECCO-2007 London 7-11 July 2007

Photographs from Nanlin Jin, Huayang Jason Xie and Jeff Horn.

Darwin Biological Sciences, UCL Jul 2007
John Woodward, Nanlin Jin , Alberto Moraglio, Cecilia Di Chio.

Behind the bike stand, UCL Jul 2007
Shude Zhou, Aimin Zhou, Ying-Ping Chen, Chuan-Kang Ting, Jian-Hung Chen
?, Tak-Ming Chan, Nanlin Jin Wei Pang

Malet Place, UCL Jul 2007
W. B. Langdon, Huayang Jason Xie , R. Poli


Jeff Horn on the Thames river for GECCO-2007, London


Images index